Deze gedragscode geldt voor iedereen die op enig moment betrokken is bij HV de Sprint! Moedig positief gedrag aan. Spreek elkaar aan bij ongewenst gedrag en wijs op het (mogelijk) voorkomen hiervan.

1. Afspraak is afspraak

Handbalvereniging de Sprint is een vrijwilligersorganisatie. Dit wil niet zeggen dat personen die hierin taken vervullen dit vrijblijvend in kunnen vullen. De vereniging kan alleen floreren als een ieder hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Maak wederzijdse afspraken over uitvoering van taken, acties e.d. en spreek elkaar aan op het nakomen van deze afspraken.

2. Respect

Respecteer en accepteer elkaar. Respecteer de regels van het spel, je mede- en tegenstanders, de scheidsrechters, de accommodatie en alle anderen zaken en personen waarmee je in aanraking komt.

3. Sportiviteit

Wij vinden dat iedereen zich altijd en overal sportief moet gedragen, het goede voorbeeld dient te geven.  Blijf sportief in elke situatie.

4. Taalgebruik

Grof taalgebruik (schelden, verbaal geweld) wordt door HV de Sprint absoluut niet getolereerd.

5. Integriteit

Wij hechten aan betrouwbaarheid, eerlijkheid en oprechtheid van en naar iedereen.

6. Omgangsvormen

Wij willen met iedereen goed en fatsoenlijk omgaan. Tot ongewenst gedrag in het bijzonder rekenen wij: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

7. Heldere en open communicatie

Iedereen moet dusdanig worden geïnformeerd dat een vastgestelde rol binnen onze vereniging optimaal kan worden vervuld. Communicatie met en tussen spelers, trainers, begeleiders, ouders, kader en andere vrijwilligers evenals met externen moet op een eerlijke en open manier plaatsvinden.

8. Zorg voor goede omstandigheden, veiligheid en welzijn

Wij streven naar omstandigheden die veiligheid en gezondheid van betrokkenen zo veel als mogelijk waarborgt en die het welzijn van hen zo veel mogelijk bevordert. 

9. Materialen en hulpmiddelen

Wij verlangen dat een ieder zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang en gebruik van de materialen, uitrusting, apparatuur en andere middelen die ons voor de uitoefening van de handbalsport ter beschikking staan.

10. Maatschappelijk verantwoord handelen

Wij verstaan hieronder: het uitoefenen van activiteiten op een efficiënte en ethisch verantwoorde wijze. Energieverspilling en onnodige milieubelastende activiteiten moeten worden voorkomen. Het spreekt voor zich dat iedereen zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving.

Houdt iemand zich niet aan bovenstaande afspraken, dan kan dit leiden tot nadere maatregelen.

Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Vind je dat lastig, dan kun je in eerste instantie terecht bij je coach / trainer / coördinator. Mocht er sprake zijn van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie en wil of kan je dit niet met je coach / trainer / coördinator bespreken, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HV de Sprint. De vertrouwenspersoon luistert naar wat je te vertellen hebt, en zal dan samen met jou bespreken wat je het beste kan doen. Hierbij ben jij degene die beslist wat er gebeuren gaat. Wat je de vertrouwenspersoon zegt, daarover mag deze niets zeggen tegen anderen, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.  

De vertrouwenspersoon is: 

Fanny van Kessel-Schrama, telefoonnummer: 06-12539063, e-mailadres: fannyschrama@hotmail.com