Uw privacy is van groot belang, ook voor Handbalvereniging De Sprint. Door middel van deze privacyverklaring geven wij aan hoe zorgvuldig wij met uw persoonsgegevens willen omgaan en welke rechten u heeft. 
Mochten er, na het lezen van deze verklaring, nog vragen zijn, gelieve deze per mail te stellen aan: bestuur@hvdesprint.nl.

Het is de privacyverklaring van H.V. De Sprint, gevestigd te Deurne, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40237162, hierna te noemen: `HVS`.

HVS is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond, hierna te noemen ‘NHV’, die voor haar administratie alle verenigingen heeft verplicht gebruik te maken van Sportlink, hierna te noemen ‘Sportlink’. 

Voor het verwerken van de in Sportlink opgeslagen informatie verwijzen wij dan ook naar de privacyverklaring van het NHV, alsmede Sportlink.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel HVS welke persoonsgegevens van uverzamelt, bewaart en wie toegang heeft tot deze gegevens. 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst. • Voornaam• Achternaam• Adres• Geboortedatum• Geslacht• Telefoonnummer(s)• E-mail adres(sen)• Geboorteplaats• Bankrekeningnummer
• Spelend in team(s)• Pasfoto 
Uitvoering van de overeenkomstZie NHV en/of Sportlink• NHV• Sportlink• Secretariaat• Penningmeester
Administratie• Voornaam• Achternaam• Adres• Geboortedatum• Geslacht• Telefoonnummer(s)• E-mail adres(sen)• Geboorteplaats• Spelend in team(s)
• Pasfoto
Uitvoering van de overeenkomstZie NHV en/of Sportlink• NHV• Sportlink• Bestuur en commissies
Kleding• Voornaam• Achternaam• (Kleding)maat• TeamUitvoering van de overeenkomstZolang als menaangemeld is• Materiaal-beheer
Versturen digitaleberichten, waarondernieuwsbrief• E-mail adresUitvoering van de overeenkomstZolang als menaangemeld is• Bestuur en commissies. 
Versturen berichtenvan derden, waarondersponsoren.• E-mail adresUitvoering van de (sponsor) overeenkomstZolang als menaangemeld is en de toestemming niet is ingetrokken.• Sponsoren
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren• Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) • IP-gegevensToestemming  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.• Website-beheerder
Pers en publicatie t.b.v. public relations en promotie.• Beeld en video materiaal• TeamindelingenUitvoering van de overeenkomstZolang als menaangemeld is.• PR Commissie• Website-beheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.• Voornaam• Achternaam• Adres• Telefoonnummer• E-mail adresToestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.• Reünie- of jubileum commissie

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Beeld en videomateriaal

HVS maakt regelmatig uitgebreid verslag van haar evenementen – niet gelimiteerd tot wedstrijden – en kan daarbij dan beeldmateriaal publiceren via haar website en/of haar social media pagina’s. Het doel van de berichtgeving is het informeren van het publiek t.b.v. public relations en/of promotie van HVS en/of de handbalsport. HVS weegt zorgvuldig af of de foto relevant is voor het doel van het wedstrijd- of evenementenverslag.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt HVS uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die HVS met u heeft, tenzij HVS wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht HVS te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij HVS op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal HVS deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van HVS hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

HVS treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe, via het inschrijfformulier, expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van HVS. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. HVS raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

HVS past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. HVS raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal HVS er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of HVS wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur HVS

E-mail: bestuur@hvdesprint.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.